Аудиокурс. Транскрипция английских слов. Занятие 1. Звук [i].

Несколько раз прослушайте запись, повторяя вслух вслед за диктором. Затем прочитайте английские слова сами.

is [iz] из it [it] ит in [in] ин kiss [kis] кис
fit [fit] фит sip [sip] сип dim [dim] дим Jim [dʒim] Джим
fix [fiks] фикс hid [hid] хид kid [kid] кид pin [pin] пин
lip [lip] лип lick [lik] лик slip [slip] слип wish [wiʃ] увиш
dick [dik] дик pick [pik] пик sick [sik] сик tip [tip] тип
list [list] лист rick [rik] рик  
 
 

Повтор урока 0. Прочитайте вслух английские буквы.

Aa [ei]
Bb [bi:]
Cc [si:]
Dd [di:]
Ee [i:]
Ff [ef]

Gg [dʒi:]

Hh [eitʃ]

Ii  [ai]

J j [dʒei]

 Kk  [kei]

Ll [el]

Mm [em]

Nn [en]

Oo [ou]

Pp [pi:]

Qq [kju:]

Rr [α:]

Ss [es]

Tt [ti:]

Uu [ju:]

Vv [vi:]

Ww ['dʌblju:]

Xx [eks]

Yy [wai]

Zz [zed]

master@onlinenglish.ru